News

วิดีโอเรื่อง “ความเชื่อแบบมันฝรั่ง”

don-williams_cr

Adapted from Superintendent Don Williams’ Chapel Talk

ในวิดีโอเรื่อง “ความเชื่อแบบมันฝรั่ง” อังกัส ชาวนาชาวสก็อตในประเทศเซ้าท์อฟริกากล่าวไว้ว่า เรื่องของมันฝรั่งมีอยู่ว่า เวลาปลูกก็ให้เอาดินกลบมันไว้ จากนั้นก็อธิษฐานอย่างเอาเป็นเอาตายให้ฝนตก มันฝรั่งก็จะถูกบ่มอยู่ใต้ดิน….ทุกอย่างยังเงียบอยู่…ไม่เห็นอะไร ในขณะที่คุณก็หวังว่าจะได้ผลผลิต

อังกัสตั้งใจที่จะเชื่อฟังพระเจ้าและปลูกมันฝรั่งในฤดูแล้ง เพื่อนคนหนึ่งของเขาพูดกับเขาว่า “เส้นแบ่งระหว่างความเชื่อและความโง่เขลามันบางนะเพื่อน” ทุกคนหัวเราะเยาะเขา อังกัสหนุนใจพวกเขาด้วย ปัญญาจารย์ 11:4 “ผู้ใดมัวสังเกตลมก็จะไม่หว่านพืช และผู้ที่มองเมฆก็จะไม่เกี่ยวข้าว”

ความเชื่อของเขาอยู่บนมัทธิว 19:26 “ฝ่ายมนุษย์ก็เหลือกำลังที่จะทำได้ แต่พระเจ้าทรงกระทำให้สำเร็จได้ทุกสิ่ง” อังกัสพูดด้วยความมุ่งมั่นว่า “เงื่อนไขสำหรับการอัศจรรย์นั้นคือความยากลำบาก แต่เงื่อนไขสำหรับการอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่นั้นคือความเป็นไปไม่ได้

ครั้นขอบคุณพระเจ้าสำหรับผลิตผลแล้ว เขาจึงขุดมันฝรั่งลูกโตๆ สวยๆ ขึ้นมาจากดินพร้อมตะโกนว่า “นี่คือผลผลิตที่ดีที่สุดตลอดกาล!” การเชื่อฟังและความเชื่อของอังกัสที่ได้ปลูกมันฝรั่งในสภาพการณ์ที่ไม่เอื้ออำนวยนั้น คือคำพยานแห่งความประเสริฐของพระเจ้า ในภายหลัง เขาบอกลูกๆ ว่าความเชื่อจะต้องเป็นสิ่งที่จับต้องได้ “ลูกต้องสามารถสัมผัสมันได้ ดมกลิ่นมันได้ ความเชื่อของลูกต้องเป็นเหมือนมันฝรั่ง”

คนอิสราเอลจะตั้งก้อนหินซ้อนๆ กันเพื่อระลึกถึงการจัดเตรียมของพระเจ้า สำหรับเรา เราใช้บทบันทึกของการอธิษฐาน การอ่านพระคำของพระองค์และการฟังคำพยานต่างๆ แต่พระเจ้าทรงทำงานในเราและผ่านตัวเราเพื่อสร้างความเชื่อ 2 โครินธ์ 4:18 กล่าวว่า “ด้วยว่าเราไม่ได้เห็นแก่สิ่งของที่เรามองเห็นอยู่ แต่เห็นแก่สิ่งของที่มองไม่เห็น เพราะว่าสิ่งของซึ่งมองเห็นอยู่นั้นเป็นของไม่ยั่งยืน แต่สิ่งซึ่งมองไม่เห็นนั้นก็ถาวรนิรันดร์”
ฮีบรู 11:1 กล่าวเช่นเดียวกันว่า “ความเชื่อคือความแน่ใจในสิ่งที่เราหวังไว้ว่าสิ่งที่ยังไม่ได้เห็นนั้นมีจริง”

โรงเรียนนานาชาติเกรซก็มีเรื่องราวแบบ “ความเชื่อแบบมันฝรั่ง” ของตัวเอง บางสิ่งบางอย่างในคดีของโรงเรียนบ่งบอกถึงการเก็บเกี่ยวผลผลิตของเรา เรากำลังอยู่ในฤดูแล้ง สถานการณ์ต่างๆ กำลังต่อสู้กับเรา แต่ถึงกระนั้น ผมก็ไม่มีปัญหาที่จะเชื่อในพระเจ้าสำหรับมันฝรั่งลูกโตๆ เรามีหน้าที่เพาะปลูก ผลผลิตของพระเจ้าคือสถานที่ใหม่ของโรงเรียน

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=TbnMztR4jkc[/youtube]